قوانین شهری و اداری

  • خدمات شهری : برنامه ریزی˓کسب مجوز ˓ استفاده از زمین
  • تدوین و درخواست اعتراض اقتصادی و اداری
  • درخواست اعتراض بر روی نامه های اداری
  •  درخواست و پیگیری هر گونه مجوز اداری و مسکونی