قانون خانواده

:ما تجربه و اشراف کافی و کامل در زمینه قانون خانواده و وراثت داریم، دفتر وکالت ما در امور جدایی، طلاق و وراثت فعال میباشد

برآورد و درخواست هزینه

خانواده و وراثت

ویرایش توافقنامه های

دفاع از مصرف کنندگان و کاربران

پروسه  قانونی علیه شرکت های بیمه و موسسات مالی

درخواست و پیگیری قانونی مسئولین و سازندگان برای نقص ساخت و ساز (کیفیت بد، ترک، عدم مطابقت وسایل مفید) یا نقص در مهلت تحویل کار

فسخ قراردادها

جبران خسارت

انجمن های ساختمانی

تنظیم و تسهیل پرداختی ها